Moderní písemná komunikace: standardy a praxe

Cíl vzdělávací akce

Kurz je určen pro úředníky státní správy a věnuje se tvorbě různých typů písemností (včetně elektronické komunikace), a to z hlediska obsahu i formy. Jeho cílem je informovat účastníky o všech fázích tvorby dokumentu (e-mailu, dopisu, zprávy aj.). Účastníci se seznámí s příslušnými standardy a s lektorem si proberou všechny fáze tvorby dokumentu od přípravy až po závěrečnou korekturu. Seznámí se s užitečnými tipy, jak efektivně vytvořit kvalitní text.
V průběhu kurzu lze pokládat jakékoliv doplňující dotazy a později je možné využít e mailových konzultací s lektorem. Účastníci obdrží tištěné pracovní listy obsahující praktická cvičení a odkazy na spolehlivé zdroje relevantních informací o tématu.

Z obsahu kurzu:

  • strategie pro efektivní psaní (zdvořilost v komunikaci, účelná práce s osnovou a struktura textu, práce v týmu, konečná korektura aj.),
  • jistoty a novinky v českému pravopisu (užívání velkých písmen, psaní čárek ve větách a souvětích, psaní zkratek a značek aj.),
  • zásady a konkrétní jevy dobrého jazykové stylu (pojem jazykový styl, vybrané stylistické jevy: slova cizího původu, významové posuny slov, spisovné skloňování a časování, užívání číslovek aj.),
  • desatero moderní úpravy elektronických i tištěných písemností (od mailu po formální publikaci).

Lektor

Mgr. Jan Táborský se celý svůj profesionální život věnuje češtině a úpravě písemností. Vystudoval katedru českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pak pracoval jako asistent. Spolupracoval s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR, má bohaté zkušenosti z práce redaktora, korektora a také lektora. Napsal knížku Jazykové jednohubky, v současné době vede jazykovou agenturu Syntagma.cz, která se zabývá úpravou textů. S naší agenturou spolupracuje již řadu let jako lektor firemních školení a zaměstnanci pozemkových úřadů ho znají z dřívějších školení.

Forma vzdělávací akce
Prezenční školení

Časová dotace
1denní školení, 10.00 – 15.00 hod., 6 vyučovacích hodin se dvěma přestávkami

Občerstvení
Během přestávek zajistíme účastníkům kávu, čaj, vodu a něco k zakousnutí.

Maximální počet účastníků v jednom kurzu: 50 osob

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Prostory pro konání kurzů může zajistit dodavatel nebo objednatel v kterémkoliv městě; přednáškový sál by měl být vybaven dataprojektorem, notebookem, tabulí nebo flipchartem.

V případě zájmu o školení nebo další informace kontaktujte, prosím RNDr. Irenu Peterkovou, tel. 776 323 450, email: peterkova@csvts.cz