Čeština v úřední praxi

K obsahu kurzu

Kurz je zaměřen na problematiku českého jazyka při tvorbě kultivovaných úředních dokumentů. Věnuje se jednak vybraným otázkám jazykové správnosti v oblasti pravopisu, gramatiky a stylis­tiky.

Kromě zopakování některých základních znalostí se zaměřuje na oblasti, v nichž se často chybuje a v nichž došlo k významnějším změnám. V pravopisu jde zejména o interpunkci, psaní velkých písmen a psaní zkratek a značek. V gramatice se probírají vybrané jevy skloňování a časování a v oblasti stylistiky zdvořilost v korespondenci (v dopisech i e-mailech), problematika spisovné slovní zásoby, cizích slov v češtině a kultivované větné stavby. Okrajově jsou zmíněny také některé zásady noremní úpravy dokumentů dle ČSN 01 6910.

Účastníci kurzu jsou seznámeni se spolehlivými zdroji informací o češtině i úpravě písemností (tiš­těnými i online). Během kurzu i bezprostředně po jeho skončení mohou pokládat jakékoliv doplňu­jící otázky.

Během kurzu účastníci pracují s pracovními listy, které obsahují praktická cvičení a odkazy na zdroje relevantních informací o tématu.

Lektor

Mgr. Jan Táborský se celý svůj profesionální život věnuje češtině a úpravě písemností. Vystudoval katedru českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pak pracoval jako asistent. Spolupracoval s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR, má bohaté zkušenosti z práce redaktora, korektora a také lektora. Napsal knížku Jazykové jednohubky, v současné době vede jazykovou agenturu Syntagma.cz, která se zabývá úpravou textů. S naší agenturou spolupracuje již řadu let jako lektor firemních školení.

Forma vzdělávací akce
Prezenční školení

Časová dotace
1denní školení, 10.00 – 15.00 hod., 6 vyučovacích hodin se dvěma přestávkami

Občerstvení
Během přestávek zajistíme účastníkům kávu, čaj, vodu a něco k zakousnutí.

Maximální počet účastníků v jednom kurzu: 50 osob

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Prostory pro konání kurzů může zajistit dodavatel nebo objednatel v kterémkoliv městě; přednáškový sál by měl být vybaven dataprojektorem, notebookem, tabulí nebo flipchartem.

V případě zájmu o školení nebo další informace kontaktujte, prosím RNDr. Irenu Peterkovou, tel. 776 323 450, email: peterkova@csvts.cz